Strona główna > Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Wersja do wydrukuWersja PDF

Nabór  do radomskich szkół ponadgimnazjalnych odbywa się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.

 

Regulamin rekrutacji  i kryteria przyjęć na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. w: 2016 r. poz. 1954)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum(Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

4.       Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia   12   kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.      Nabór do XIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego  im. Polskich Noblistów w Radomiu prowadzony jest elektronicznie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.

2.      Absolwenci gimnazjum przyjmowani są do klasy pierwszej liceum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

3.      Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

4.      Podstawą przyjęcia kandydata do liceum jest:

a)      Złożenie wniosku i innych wymaganych dokumentów w terminach określonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

b)      Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskanie pozytywnego wyniku.

a)      Uzyskanie kwalifikującej do przyjęcia liczby punktów.

5.      Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego  zwolnieni są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego lub laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego.

6.      Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego  zwolnieni są laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego.

7.      Zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym są szczególne predyspozycje uczniów, tj. wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły. Dopiero w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 

§ 2

Warunki  przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów  dwujęzycznych  na  rok szkolny  2017/2018.

1.      Kandydaci, zgłoszeni w elektronicznym systemie rekrutacji w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, ubiegający się  o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych przystępują  do sprawdzianu kompetencji językowych:

-          z języka angielskiego  -  do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim. 

-          z języka niemieckiego - do oddziału dwujęzycznego  z językiem niemieckim.

2.      Sprawdziany kompetencji językowych odbędą się na terenie  szkoły w terminach określonych w  § 3.

3.      Czas trwania sprawdzianu: 60 minut.

4.       Forma: test pisemny - rozumienie tekstu pisanego, test gramatyczno-leksykalny.

5.      Rodzaj zadań: prawda/fałsz, test wyboru, uzupełnianie luk, przekształcanie zdań-transformacje.

6.      Maksymalna suma punktów do uzyskania: 100.

7.       Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% maksymalnej sumy punktów zaliczają sprawdzian i są zakwalifikowani do oddziału dwujęzycznego.

8.      Wyniki sprawdzianu zostaną podane na indywidualne konta kandydatów utworzone dla celów rekrutacji w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą.

9.      Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych będą wywieszone na terenie szkoły w terminach podanych w harmonogramie.

10.  Wyniki sprawdzianu nie będą udostępniane drogą telefoniczną lub e-mailową.

11.   Kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

§ 3

Harmonogram rekrutacji  

Rekrutacja zasadnicza

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 8 maja   od godz. 10.00                           do 19 maja  do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

język angielski  -  26  maja godz. 15.00                                                                                      język niemiecki -  29  maja godz. 15.00                                                                                 

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

do 9 czerwca  do godz. 15.00    

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

16 czerwca  od godz. 10.00                             do 19 czerwca   do godz. 16.00

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie.

21 czerwca  o godz. 13.00

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie.

22 czerwca  do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 23 czerwca  od godz. 12.00                             do 28 czerwca   do godz. 16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 USO

od 8 maja   do 5 lipca                          

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 5 lipca   do godz.16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

od 6 lipca   od godz. 10.00                                       do 14 lipca  do godz. 12.00                                                                                                 

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych                 i nieprzyjętych.

do 14 lipca  do godz. 16.00

Rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 sierpnia    od godz. 10.00                                 do 14 sierpnia    do godz. 16.00;                     

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych                                  dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych - dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie

22 sierpnia godzina 12:00

Ostateczny termin ogłoszenia wyników  sprawdzianu kompetencji językowych.                                  

do 24 sierpnia   do godz. 12.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

od 10 sierpnia  do 28 sierpnia                       

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 28 sierpnia   do godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

od 29 sierpnia   od godz. 8.00                          do 30 sierpnia   do godz. 16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych                            i nieprzyjętych

do 31 sierpnia   do godz. 16.00

 

§4

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1.      Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

1.      Kryterium   - sprawdzian kompetencji językowych

Maksymalna liczba punktów

Wynik sprawdzianu kompetencji językowych

100

2.      Kryteria - świadectwo

Maksymalna liczba punktów

aktywność na rzecz innych ludzi

3

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7

szczególne osiągnięcia

18

wynik z języka polskiego

18

wynik z matematyki

18

wynik z I zajęć edukacyjnych*

18

wynik z II zajęć edukacyjnych *

18

Razem

 

100

3.      Kryteria – egzamin  gimnazjalny

Wynik egzaminu

gimnazjalnego w %

Maksymalna liczba punktów

wynik z języka polskiego

100 x 0,2

20

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100 x 0,2

20

wynik z matematyki

100 x 0,2

20

wynik z  przedmiotów przyrodniczych

100 x 0,2

20

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100 x 0,2

20

Razem

 

 

100

                    Maksymalna liczba punktów (kryteria 1+2+3)

300

 

 

*do oddziału dwujęzycznego angielskiego biologiczno – chemicznego: biologia i chemia

  do oddziału dwujęzycznego angielskiego matematyczno - informatycznego: informatyka i geografia

  do oddziału dwujęzycznego niemieckiego matematyczno - geograficznego: geografia i biologia

  do oddziału dwujęzycznego angielskiego humanistycznego:  historia i wiedza o społeczeństwie

 

2.      Schemat przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w procesie rekrutacji wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

          Za oceny wyrażone w stopniu:

-                 celującym – przyznaje się po 18 punktów;

-                 bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

-                 dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

-                 dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

-                 dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

3.      Schemat przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć kandydata wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

Liczba punktów

1

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:

a)       tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,

10

b)       tytułu laureata konkursu tematycznego  lub interdyscyplinarnego,

7

c)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

2

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo  turniejem  o zasięgu  ogólnopolskim,  przeprowadzanymi  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

 

b)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

4

 

c)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

 

3

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)       dwóch lub więcej tytułów  finalisty  konkursu  przedmiotowego 

10

b)       dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

 

c)       dwóch      lub      więcej      tytułów      finalisty       konkursu       tematycznego    lub interdyscyplinarnego

5

d)       tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

5

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

3

 

4

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5

d)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

e)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

f)       tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2

5

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)      międzynarodowym,

4

b)      krajowym,

3

c)      wojewódzkim,

2

d)       powiatowym

1

6

Osiągnięcia   w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

§5

Schemat przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w procesie rekrutacji wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum branych pod uwagę w przypadku gdy uczeń był zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

 

W przypadku   osób   zwolnionych   z obowiązku   przystąpienia   do   egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii  i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym          za uzyskanie z:

 

1.           języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)                     celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)                    bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)                     dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)                    dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)                     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2.           historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)                     celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)                    bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)                     dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)                    dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)                     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

               liczbę  punktów  uzyskaną  po  zsumowaniu  punktów  z tych  zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3.           biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)                     celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)                    bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)                     dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)                    dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)                     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

               liczbę  punktów  uzyskaną  po  zsumowaniu  punktów  z tych  zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4.           języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)                     celującym – przyznaje się 20 punktów,

b)                    bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c)                     dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d)                    dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e)                     dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

§ 6

Postępowanie rekrutacyjne

 

1.      Postępowanie rekrutacyjne  przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  

2.      W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli.

3.      W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

a) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 2 ustawy;

b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

4.      Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

5.      Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej   na przewodniczącego komisji.

6.    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie  do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

7.    Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

8.      Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

9.      Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

10.   Do zadań szkolnej komisji  rekrutacyjnej należy w szczególności:

10.1   zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji

           językowych, o którym   mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;

10.2      sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane  w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;

10.3      sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane  w kolejności alfabetycznej, w przypadku  których  zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły,   w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

10.4      sporządzenie  informacji  o  podjętych  czynnościach,   o których   mowa   w art. 20t   ust. 7 ustawy; (Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni).

10.5      sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych.

10.6      sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom

          po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

10.7      sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.8       sporządzenie protokołów na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego.

10.8.1. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego  oraz   postępowania   uzupełniającego.  Protokół  podpisuje   przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

10.8.2. Do  protokołów  postępowania   rekrutacyjnego  i   postępowania  uzupełniającego,  załącza się listy kandydatów oraz informacje, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego zasadniczego oraz postępowania uzupełniającego.

§7

Informacje końcowe

1.    Od decyzji szkolnej  komisji  rekrutacyjnej  przysługuje tryb odwoławczy:

1.1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie  szkolna  komisja rekrutacyjna  sporządza  terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z ww. wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.2.  Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora  szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

1.3.  Dyrektor  rozpatruje odwołanie od  ww. rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni

od dnia otrzymania odwołania.

1.4.  Rodzic na rozstrzygnięcie dyrektora może złożyć  skargę do sądu administracyjnego.

2.    Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w  szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Sporządziła

Grażyna Mazur

 

 Zatwierdził

                                                                                                                                              Tomasz Gogacz

                                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                                Publicznego Gimnazjum Nr 13

                                                                                                                    z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Polskich Noblistów w Radomiu 

 

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.